نصب و راه اندازی پروژه های معدنی و انتقال مواد

شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه با بهره گیری از متخصصین مجرب و تحصیل کرده در خصوص نصب و راه اندازی و با استفاده از تیم مدیریت و کنترل پروژه توانایی اجرای کلیه پروژه های معدنی و انتقال مواد را دارا می باشد.