شرکت فولاد آلیاژی ایران

شرکت فولاد آلیاژی ایران

(کد تامین کنندگی ۱۲۰۰۱۰۴۶)

شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان

(کد تامین کنندگی ۱۶۲۱۱)

شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت ذوب آهن اصفهان

(کد تامین کنندگی ۱۱۳۹۸۵)

شرکت فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه

(کد تامین کنندگی ۷۳۴۶)

مجتمع صنعتی فولاد اسفراین

مجتمع صنعتی فولاد اسفراین

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

مجتمع فولاد خراسان

مجتمع فولاد خراسان

(کد تامین کنندگی ۲۰۵۲۶۶)

شرکت فولاد هرمزگان

شرکت فولاد هرمزگان

(کد تامین کنندگی ۴۳۷۸۳)