شرکت پارس سارایه گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد الزامات ISO 9001:2008 را اخذ نموده است.